Református óvodánk specifikuma a hitéleti nevelés. Óvodánk attól református, hogy református szellemiségű nevelés folyik benne, tehát a hitéleti nevelés nem egy részterület, hanem átfogja, megalapozza, meghatározza egész hatásrendszerünket. A gyermek személyiségének minden szférájára hat: emocionális, mentális, szociális, szomatikus terület, ismeretanyag, motivációs bázis, stb. A szeretetteljes keresztyén légkör, gondolkodásmód hatja át az óvodai élet minden mozzanatát, területét, teljes idejét. Keresztyén erkölcsi értékeket közvetítünk a gyermekek felé: feltétel nélküli szeretet, megbocsátás, önzetlenség, lelkiismeretesség, a bűn elítélése.

Célunk: hogy a gyermekeket Istennel való kapcsolatra segítsük a keresztyén hit belső békességének, stabilitásának, érzelmi többletének kifejezésre juttatásával. Az óvodai élet bázisa a Biblia alapvető üzenetének megismertetése. Isten szeretetének legdrágább megnyilvánulása a megváltás: Jézus értünk eljött, a mennyből odaadta magát. Isten vágyik a velünk való közösségre, a Vele való közösségünk a legdrágább kincsünk, védelmünk, életelemünk.
Az ember bűnösségét a legkiemelkedőbb bibliai szereplők esetében sem rejti véka alá a Szentírás, de nekünk nem az a dolgunk, hogy ezeket kihangsúlyozzuk, hanem, hogy ezeken keresztül is alázatosan felragyogtassuk Isten nekünk is felkínált kegyelmét.

Az Ige fő üzenete, amit adott alkalommal el akarunk juttatni a gyermekekhez (belső célnak is szoktuk nevezni), az, ami köré csoportosítunk mindent. A belső cél tehát mindig legyen összhangban a teljes Szentírással, legyen világos, egyértelmű (tervezésnél célszerű egy mondatban megfogalmazni). Óvodáskorban evangéliumot hirdetünk: Jézus mit tett értünk, és ezért Ő mit kíván tőlünk.
A hitéleti nevelés szerves része az integrált nevelésnek, ill. az integrált nevelés a hitéletnek, hiszen Isten elfogadó szeretete minket is arra indít, hogy készek legyünk a befogadásra. A hittel teli közegből következik a problémák nyílt kezelése, egymás hordozása. A sajátos nevelési igényű gyerekeknek különösen nagy szüksége van Isten közelségére. A befogadás során pedig bizonyosan megtapasztaljuk, hogy Isten mindenkiben helyezett el a közösség számára értéket, így kölcsönösen gazdagodunk.
A hitéleti neveléshez természetesen tevékenységek is kapcsolódnak, amelyeket részletesen kifejtünk a program tevékenységrendszerében.


A tevékenység tartalma:
- Igehallgatás: bibliai történetek, mondatok (aranymondás).
- Gyermek Bibliák forgatása.
- Imádság: kötött – a napirend tevékenységeihez kapcsolódva (napkezdés, étkezések, elalvás); az óvodapedagógus által mondott kötetlen; a gyermekek egyszerű, kötetlen imádságai.
- Hitélethez kapcsolódó énekek hallgatása, megismerése
- Részvétel a gyülekezeti hitéletben (pl. ünnepek alkalmával, egyéb alkalmak).